11. september 2023

VEDTÆGTER
for
DANSK MØBELTRANSPORT FORENING
2023

Stiftet i København den 6. februar 1911

Indholdsfortegnelse

§ 1 Foreningens navn og formål
§ 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL)
§ 3 Optagelse af medlemmer og udmeldelse
§ 4 Indskud og kontingent
§ 5 Obligatorisk ansvarsforsikring
§ 6 Markering af medlemsforhold
§ 7 Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser
§ 8 Idømmelse af bøder
§ 9 Eksklusion
§ 10 Uoverensstemmelser mellem organisationer
§ 11 Inddrivelse af fordringer
§ 12 Hæftelse
§ 13 Ordinær generalforsamling
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling
§ 15 Foreningsprotokol
§ 16 Bestyrelsen
§ 17 Regnskab
§ 18 Referat fra møder
§ 19 Medlemmernes samarbejde
§ 20 Vedtægtsændringer og andre forslag
§ 21 Medlemsfortegnelse m.m.
§ 22 Æresmedlemmer
§ 23 Foreningens opløsning

ETISKE REGLER for Dansk Møbeltransport Forenings medlemmer.
FUNDATS for Dansk Møbeltransport Forenings Æresgavefond.

§ 1
Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er "Dansk Møbeltransport Forening".
Foreningens formål er at sammenslutte flyttefirmaer i Danmark til fremme af godt og kollegialt samarbejde, højnelse af standen og varetagelse af dennes interesser, såvel indadtil som udadtil.
Foreningen skal virke for og støtte en solid, reel og fagmæssig betjening af kunderne.

§ 2
Forholdet til Dansk Transport og Logistik

Foreningen er tilsluttet "Dansk Transport og Logistik" (DTL). Foreningen og dens medlemmer er som følge heraf underkastet DTLs vedtægter samt andre bestemmelser og påbud, som lovligt måtte blive givet af DTL.
Medlemsvirksomheder, der beskæftiger fremmed arbejdskraft, skal være medlem af en Arbejdsgiverorganisation, der varetager overenskomstmæssige forhold.

§ 3
Optagelse af medlemmer og udmeldelse

 1. Vognmænd/virksomheder, der optages som aktive medlemmer i DMF skal drive selvstændig møbeltransport (flytning/opbevaring) i Danmark og råde over egnet specialudstyr hertil. Virksomheden skal have tilladelse til godskørsel for fremmed regning.
  Opfylder ansøgeren DMFs kravspecifikation kan bestyrelsen efter besigtigelse hos en virksomhed, der søger optagelse, bestemme om virksomhedens samlede kvalitetsniveau skønnes tilstrækkeligt for medlemskab af DMF.

  Optagelse betinges iøvrigt af DTLs godkendelse, jvf. § 2.

 2. Korresponderende medlemmer på Grønland og Færøerne kan af bestyrelsen antages i sådanne byer, hvor der ikke findes noget aktivt medlem af foreningen. Korresponderende medlemmer har ingen stemmeret.

 3. Korresponderende medlemmer udtræder af foreningen, når der fra den pågældende by optages et aktivt medlem af foreningen dog således, at erlagt kontingent for det løbende år tilbagebetales det udtrædende medlem.

 4. Enhver, der optages som medlem, skal skriftligt bekræfte at ville overholde foreningens vedtægter og etiske regler, som de er på optagelsestidspunktet, og som de senere på lovlig vis måtte blive ændrede. Såvel før optagelse som ved efterfølgende påbud fra bestyrelsen, skal medlemmet dokumentere, at den obligatoriske ansvarsforsikring jvf. § 5 er tegnet og i kraft.

 5. Afgår indehaveren af en personlig ejet medlemsvirksomhed ved døden, eller sælger denne sin forretning, har henholdsvis den efterlevende ægtefælle eller køberen ret til at indtræde som medlem i afdødes eller sælgers sted, for så vidt den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen.

 6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og med mindst 6 måneders varsel til en 1. juli. Om korresponderende medlemmers udtræden gælder tillige reglen ovenfor ad c).
  Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse effektueres allerede med virkning fra udgangen af det kvartal, i hvilket virksomhedssalget finder sted eller den pågældende virksomhed ophører, forudsat DMF har modtaget skriftlig underretning herom.

 7. De under a) og b) nævnte medlemmer kan ved forretningsophør, eller hvis de udskiller flyttevirksomheden fra den øvrige forretning, overføres til passivt medlemskab af foreningen, dersom de er fyldt 60 år eller har stået i foreningen i mindst 10 år, og de fremsætter begæring herom for bestyrelsen.

  Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.

§ 4
Indskud og kontingent.

 1. Ved optagelse i DMF betales et indskud fastsat af bestyrelsen, der ikke refunderes ved medlemskabets ophør.

 2. Der betales et halvårligt kontingent pr. medlemsvirksomhed. Satserne for henholdsvis aktive, korresponderende og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 3. DMF forestår endvidere opkrævning af kontingent til overliggende organisationer, som foreningen måtte være medlem af, i henhold til disses bestemmelser.

 4. Kontingenterne betales ved påkrav og senest henholdsvis den 1. oktober og den 1. april.

§ 5
Obligatorisk ansvarsforsikring.

Foreningens medlemmer er forpligtede til at anvende foreningens til enhver tid gældende Almindelige Betingelser som grundlag for de nationale aftaler, der indgås vedrørende flytning og opbevaring samt herudover være særligt opmærksomme på og respektere gældende lovkrav til aftaler med private forbrugere. Medlemmerne skal stedse være forsikrede for mindst det ansvar, der herved påtages.

§ 6
Markering af medlemsforhold.

 1. Medlemmernes flyttevogne bør påføres et DMF-bomærke, der købes af foreningen og placeres på iøjnefaldende måde. Mærket må under ingen omstændigheder overdrages til andre og skal således fjernes fra materiel, der afskaffes.

 2. Medlemmernes brevpapir, regninger og øvrige tryksager vedrørende møbeltransport skal være påtrykt: "Medlem af Dansk Møbeltransport Forening".

 3. Medlemmerne er forpligtet til at anvende DMFs logo i annoncer, der indrykkes i telefonbøger under det firmanavn, hvorunder medlemmet er optaget i foreningen.

 4. Enhver markering af medlemskab skal ophøre ved udtrædelse af foreningen uanset årsag.

§ 7
Mindelig afgørelse af uoverensstemmelser.

 1. Det påhviler bestyrelsen ved forhandling at søge udjævnet enhver faglig konflikt og træffe de bedst mulige forholdsregler til afværgelse af sådanne konflikter. Viser det sig, at bestyrelsen ikke kan nå til en mindelig ordning af en konflikt, finder reglerne i §§ 9,10 og 11 anvendelse.
 2. Det er ethvert medlems pligt at give møde for bestyrelsen, når dennes skriftlige anmodning herom foreligger. Udeblivelse uden bevisligt til formanden eller foreningens kontor - senest dagen før mødets afholdelse - anmeldt lovligt forfald medfører hver gang et bødeansvar alt efter bestyrelsens skøn. Medlemmets udeblivelse udelukker ikke, at bestyrelsen træffer afgørelse i sagen.
 3. Når en sag giver anledning dertil, er medlemmerne forpligtet til over for repræsentanter for bestyrelsen at fremlægge bøger og andre bevisligheder vedrørende arbejdsforhold, lønudbetaling o.l. i henhold til kollektive overenskomster. Såfremt et medlem måtte ønske det, kan fremlæggelsen ske over for en af medlemmet udpeget statsaut. revisor, der da kun meddeler bestyrelsen de kendsgerninger, der har betydning i sagen.
 4. Bestyrelsen har ret til, dersom den har begrundet formodning om, at et medlem har forbrudt sig mod vedtægter eller påbud, og medlemmet nægter at have begået nogen forseelse, at forlange, at vedkommende medlem afgiver en erklæring på tro og love med angivelse af den bøde, der skal betales, såfremt erklæringen viser at være urigtig. Nægter medlemmet at afgive en sådan erklæring, skal bestyrelsen anse forseelsen som begået.
 5. Er en sag over 6 måneder gammel, er den forældet og skal afvises, medmindre bestyrelsen af særlige grunde finder, at sagen bør fremmes.

§ 8
Idømmelse af bøder.

 1. Dersom nogle af foreningens medlemmer åbenbart handler mod foreningens interesser eller gør sig skyldig i overtrædelse af foreningens vedtægter, Etiske regler eller de til enhver tid af foreningen eller DTL fastsatte bestemmelser eller på anden måde udviser grov ukollegial optræden, skal den pågældende indkaldes til møde jvf. § 7, b). Det pågældende medlem kan af foreningens bestyrelse, såfremt en advarsel ikke skønnes tilstrækkelig, idømmes en bøde til foreningens kasse. Bødens størrelse fastsættes af bestyrelsen under hensyn til arbejdets størrelse og overtrædelsens omfang.
 2. Når der er pålagt et medlem en bøde, skal vedkommende have skriftlig meddelelse derom, og bøden skal være betalt inden 14 dage efter meddelelsens modtagelse.

§ 9
Eksklusion.

 1. Ofte gentagne overtrædelser af en eller flere af de i § 8 a) omhandlede forseelser kan medføre eksklusion af foreningen, ligesom eksklusion også kan finde sted på grund af en første gang stedfunden overtrædelse, såfremt bestyrelsen skønner, at overtrædelsen er af særlig graverende karakter.
 2. Enhver eksklusion, undtagen når denne skyldes restance, kan kræves forelagt førstkommende ordinære generalforsamling, som med simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

§ 10
Uoverensstemmelser mellem organisationer m.v.

 1. Uoverensstemmelse mellem foreninger, der står tilsluttet "Dansk Transport og Logistik", kan skriftligt forelægges DTL til afgørelse.
 2. Skulle der opstå uoverensstemmelse mellem et medlem af en DTL tilsluttet forening og en anden DTL tilsluttet forening som sådan, skal bestyrelsen i sidstnævnte forening anmode bestyrelsen i førstnævnte forening om at tage stilling til sagen således, at uoverensstemmelsen går over til at blive en uoverensstemmelse mellem et medlem og den forening han er medlem af (jvf. § 7-9), idet det er forbudt medlemmer af en DTL tilsluttet forening at udvise ukollegial optræden over for medlemmer af en anden DTL tilsluttet forening.
  Er den klagende forening utilfreds med den afgørelse, der bliver truffet inden for det pågældende medlems forening, går uoverensstemmelsen over til at blive en uoverensstemmelse mellem 2 foreninger, hvorefter reglerne ovenfor under punkt a) finder anvendelse.

§ 11
Inddrivelse af fordringer.

Forfaldent kontingent, bøder eller andre foreningen tilkommende fordringer inddrives ved bestyrelsens foranstaltning.

§ 12
Hæftelse.

For foreningen forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Udtrædende medlemmer kan ikke rejse krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue eller midler.

§ 13
Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli kvartal.
Indvarsling til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden sker med mindst 8 ugers varsel skriftlig til hvert enkelt medlem.
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen har ret til at indkalde en jurist til som dirigent at lede generalforsamlingen.
Under forhandlingerne har dirigenten, der er uafsættelig, den øverste myndighed.
Kun aktive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, har stemmeret, og hvert medlem har kun én stemme.
Stemmeret kan udøves personlig eller ved skriftlig fuldmagt til et medlem af foreningen, dog kan intet medlem råde over mere end to fuldmagter.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Afstemninger på generalforsamlinger skal ske skriftligt, såfremt ét aktivt medlem ønsker dette.
Alle afgørelser på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal, såfremt andet ikke er særlig foreskrevet.

§ 14
Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af forslag til dagsorden.
Senest 3 uger efter modtagelsen af en sådan begæring indvarsler bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden og med varsel som i § 16 anført.

§ 15
Foreningsprotokol.

Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlingers forhandlinger tilføres foreningens protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 16
Bestyrelsen.

Foreningens bestyrelse vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling og består af 7 medlemmer, valgt blandt foreningens aktive medlemmer således, at halvdelen eller så nær halvdelen som muligt er på valg hvert år.
Et firma kan kun være repræsenteret ved ét medlem i bestyrelsen.
Udtræder noget medlem af bestyrelsen i valgperiodens løb, indtræder i den pågældendes sted en suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og vælger derudover kasserer og sekretær, der begge kan vælges udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige sekretæren til at repræsentere foreningen udadtil.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt.
Bestyrelsens forhandlinger tilføres foreningens protokol.
Bestyrelsens medlemmer har ret til godtgørelse for rejseudgifter foranlediget ved møder inden for bestyrelsens virksomhed. Der ydes kørselsgodtgørelse efter Statens regler samt passende diæter, der fastsættes af bestyrelsen.
Foreningen yder bestyrelsen repræsentations- og transporttilskud samt et honorar til formanden, hvis størrelse hvert år fastsættes af bestyrelsen.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformand hver for sig.
Endvidere kan sekretæren ved bemyndigelse fra formanden eller næstformanden tegne foreningen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ved optagelse af lån eller ved afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 17
Regnskab.

Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen, jvf. § 16.
Foreningens regnskabsår er tidsrummet 1. juli til 30. juni.

 

§ 18
Referat af møder.

Det er ethvert medlems pligt over for uvedkommende at fortie, hvad der ved møder foranstaltet af foreningen er forhandlet og vedtaget, medmindre der er givet særlig bemyndigelse til at omtale sådanne sager.

§ 19
Medlemmernes samarbejde.

Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold ved enhver form for forretningsmæssig forbindelse jvf Etiske regler.

§ 20
Vedtægtsændringer og andre forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, herunder forslag til ændring i eller tillæg til nærværende vedtægter, skal mindst 10 dage forud for generalforsamlingens afholdelse være indleveret til foreningens formand, der straks foranlediger forslaget bekendtgjort for medlemmerne.
Til vedtagelse af vedtægtsforslag kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 21
Medlemsfortegnelse m.m.

Bestyrelsen udarbejder én gang årligt en medlemsfortegnelse, der udsendes til samtlige medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til at udsende indberetningsskemaer til medlemmerne til besvarelse for der igennem at samle materiale af interesse for foreningen.

§ 22
Æresmedlemmer.

Medlemmer, der har udvist særlig interesse for foreningen og erhvervet, kan på indstilling af foreningens bestyrelse og godkendelse af generalforsamlingen udnævnes til æresmedlemmer.

§ 23
Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kan kun finde sted på generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens opløsning besluttes, træffer samme generalforsamling ved simpelt flertal bestemmelse om anvendelse af foreningens formue

Således vedtaget på Dansk Møbeltransport Forenings ordinære generalforsamling den 13. september 1986, med de af generalforsamlingerne den 12. september 1987, 8. september 1990, 12. september 1992, 14. september 1996, 11. september 1999, 8. september 2001, 11. september 2004 og 9. september 2023 vedtagne ændringer.


Top