9. september 2023

REFERAT

for Generalforsamling 2023
Ballen Badehotel,
Aavej 21, 8305 Samsø.
Lørdag den 9. september 2023

Referent: Direktionssekretær Lisbeth Hamberg, DTL/DMF

Formanden Lasse Ødum bød velkommen til deltagere og gæster, en ekstra velkomst til æresmedlem Niels Justesen. Vagn Andersen var desværre gået bort og begravet dagen før. Niels Justesen sagde et par mindeord om Vagn og forsamlingen rejste sig og holdt 1 min. stilhed – æret være Vagn Andersens minde.

Herefter gik man til den egentlige generalforsamling

Ad 1) Valg af dirigent

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde benyttet sig af muligheden i vedtægterne til at udpege en jurist som dirigent. Chefjurist John Roy Vesterholm takkede.

Dirigenten indledte sit hverv med at gennemgå formalia:
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. jf. vedtægternes § 13. Generalforsamlingen skal afholdes ”i juli kvartal”, og være bekendtgjort i DTL Bladet, samt være fremsendt medlemmerne mindst 14 dage inden afholdelse. Begge forhold var opfyldt - der var således annonceret i DTLMagasinet nr. 5, og gentaget i nr. 6 2023. Mail fremsendt til medlemmerne d. 21. juli 2023.
Efter vedtægterne er kravet minimum at ¼ er til stede eller repræsenteret.
Foreningen har 60 medlemmer, der var 16 fremmødte samt 6 repræsenteret ved fuldmagt. Generalforsamlingen blev herefter erklæret beslutningsdygtig.

Ad 2) Valg af stemmetællere

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog Lisbeth Hamberg og John Roy Vesterholm, hvis der skulle blive behov for afstemning. Begge tog imod valget. Dirigenten oplyste at afstemningerne ville foregå ved håndsoprækning, medmindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Ad 3) Formandens beretning

Dirigenten gav ordet til Formanden, der herefter afgav sin beretning: Grundet sygdom har Anders Due valgt at trække sig som direktør for Vognmandslauget. Sekretær Lena Madsen har samtidig fundet sig et arbejde tættere på sin bopæl og ligeledes opsagt sin stilling. Formanden takkede dem begge for samarbejdet og ønskede alt godt fremover. Bestyrelsen har på den baggrund lavet en aftale med DTL om, at de fremover skal varetage DMF´s administration og sekretariatets opgaver. Og har sikret sig at DTL til fulde kan løfte denne opgave, så alle DMFs medlemmer fremover kan få den samme service, som de altid har fået og har krav på.

Nyt telefonnummer pr. 1. oktober 2023: 7060 3343

 

Overenskomsten 2023

Ny overenskomst d. 12. april 2023 – desværre kun gældende for en 2-årig periode. Virksomhederne skal til lommerne. Både på selve timelønnen men også på pensionsdelen og særlig opsparing. Formanden mente personligt, at overenskomsten 2023 var blevet i ”den dyre ende”, og opfordrede til, at man kontaktede konsulenterne i DTL-A eller ATL, alt efter tilhørsforhold. Det kan blive en dyr fornøjelsen, hvis man ikke får reguleret lønnet, pensionen eller særlig den opsparing korrekt.

 

Mangel på arbejdskraft

En hindring for at vækste for mange af DMFs medlemsvirksomheder. DMF har derfor kørt en kampagne, der skulle gøre op med fordommene om job i flyttebranchen. Vi er nødt til at gøre os ”lidt lækre” ellers går de unge mennesker - som vi har brug for - over til andre brancher.
DMF forsøger ligeledes at synliggøre sig mere på Facebook, instagram og LinkedIn. Disse opslag bliver lavet i samarbejde med Christian fra Add Value samt Thomas og Jørgen Ditlev fra bestyrelsen.
Formanden opfordrede til at støtte op, ”like” og kommentere på opslagene.

 

Brændstof – det er dyrt at være vognmand/flyttemand

Prisen på brændstof har siden krigen i Ukraine, været en udgiftspost som man hele tiden har skulle forholde sig til og tilrette priser efter. Dette sammenholdt med stigende priser på nye lastbiler, værkstedsregninger, reservedele, den nye overenskomst samt emballage, har gjort det dyrt at være vogn- og flyttemand.
Nogen er måske bundet op af en aftale, hvor det kan være svært at hæve prisen, andre frygter at hvis de hæver prisen så kommer deres konkurrenter bare og byder sig til over for deres kunde. Men fakta er, at det ikke nytter noget, at man skal have penge med på arbejde hver dag.
Formanden opfordrede derfor til at få en reguleringsklausul med i længerevarende kontrakter. John Roy Vesterholm fra DTL, kan evt. hjælpe med forslag til formulering m.v.

 

Kilometerbaseret vejafgift.

Mange havde nok haft et stille håb om at afgiften ikke blev til noget men kilometerafgiften træder i kraft i 2025 for lastbiler over 12 ts og derover. Fra 2027 for lastbiler på optil 3500 kg og derover Det kommer til at koste kr. 1,30 pr. kørt kilometer. Formanden tror og håber på at DTL, DI Transport og ITD sammen kan trykke politikerne lidt på maven og få rykket lidt på lovteksten.
fm. den grønne omstilling har mange allerede investeret i emissionsfrie biler, primært el-biler. Det som man desværre må konstatere er, at især de offentlige indkøbere kun kigger på prisen. I formandens optik burde det netop være de offentlige kunder, der var de første til at stille krav.
Køretøjer i ikke faste ruter og evt. også kørsel til udlandet, er stort set umuligt da infrastrukturen for ladestandere ikke er til stede. Et alternativ kunne også være lastbiler på brint. DAF i Holland arbejder på dette, men igen kniber det med muligheder for at påfylde brint, der findes kun få steder i Danmark pt.

 

Samarbejdspartnere

ATL stiller som altid beredvilligt op også i år, og seniorchefkonsulent Henrik Christensen giver efter generalforsamlingen en vurdering af temperaturen i transportsektoren. ATL har en bred vifte af kurser og seminarer indenfor overenskomst og ansættelsesforhold.

Og ros til DTL som vi heller ikke kommer uden om, det er dybt imponerende hvad de opnår af resultater.

 

Tryg Forsikring er en anden af vores faste samarbejdspartnere.
I år har vi desværre sagt farvel til Flemming Bonnevang vores kontaktperson gennem flere år, og goddag til Jonas Broe, som fremover vil være kontaktperson på Tryg-samarbejdet. Assurandør Torben Iversen som er til stede i dag, har medbragt den spidse pen og lovet at svare på aktuelle forsikringsspørgsmål.

 

Slutteligt takkede formanden kollegerne i bestyrelsen for det gode og konstruktive samarbejde og bad derefter forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt leve for DMF.
Hvorefter forsamlingen kvitterede med klapsalver.

 

Dirigenten samlede op på formandens beretning og satte derefter gang i debatten:

En tak til Anders Due der fik overrakt en gave – Anders kvitterede med et par ord og mindede bl.a. formanden om, at DMF har 125-års jubilæum i 2030, og skulle han være så heldig at blive indbudt, ville takke ja med glæde.

Bo Andreasen, Bo’s Flytteforretning ville gerne vide, hvorledes DMF havde forholdt sig mht. det ekstra opsyn fra bankerne, der var blevet pålagt af Finansministeriet. 10 brancher var blevet udpeget, herunder flyttebranchen.
Formanden svarede, at DMF ikke havde fortaget sig noget i den forbindelse, idet DMF ingen indflydelse havde på udpegningen, og bestyrelsesmedlem Jørgen Ditlev Jacobsen supplerede, at han mente at det var en gave og en god mulighed for at få ryddet op i branchen.

Bo Andreasen, Bo’s Flytteforretning var blev udtaget til kontrol, og Bo Andreasen synes ikke, at han havde fået hjælp af DMF. Klaus M. Pedersen fra bestyrelsen svarede, at både han og Anders Due havde hjulpet, så det var ikke korrekt, at virksomheden ikke havde fået hjælp.

Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, hvorefter beretningen blev godkendt.

Ad 4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2022/2023

Dirigenten gav ordet til foreningens formand, idet kasserer, Henrik Jørgensen, ikke var til stede. Formanden gennemgik det årlige regnskab, og bemærkede at det dels er udsendt til deltagerne forinden, dels er underskrevet af kassereren.
Der blev ikke vist budget for den kommende periode, hvilket heller ikke er et krav i vedtægterne.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5) Fastsættelse af kontingent for perioden 01.07.2023– 30.6.2024

Dirigenten gav ordet til formanden, der oplyste at ved generalforsamlingen i 2016 blev det besluttet at kontingentet fremadrettet løbende ville blive indeks reguleret med udgangspunkt i Forbrugerprisindekset, der er forskudt fra kr. 103,00 i januar 2020 til kr. 103,60 i januar 2021. Med afsæt heri var forslaget at hæve kontingentet fra kr. 7.823,- til kr.8.790,-

Der var ikke andre forslag fra forsamlingen, og forslaget blev vedtaget.

Ad 6) Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at efter vedtægterne skal indkomne forslag være indleveret til foreningens formand senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen foreslår, en ophævelse af kravet om beslutningsdygtig på mindst ¼ deltagelse på generalforsamlingen ophæves samt en forenkling af reglerne for indkaldelse til generalforsamlingen. Dirigenten motivererede forslagene på bestyrelsens vegne: Kravet om annoncering i DTL Magasinet ophæves mens indkaldelsesvarslet forlænges til mindst 8 uger.

En enig generalforsamling vedtog de nye vedtægtsændringer.

Ad 7) Valg til bestyrelsen

 • Brian Mosgaard (genopstiller),
 • Klaus M. Pedersen (genopstiller) og
 • Jan Abildgaard (genopstiller)

Alle har erklæret sig villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller derfor genvalg af disse.

Der var ingen andre kandidater der ønskede at stille op.
Alle blev genvalgt.

Ad 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen

 • Leif Dahl og
 • Mikkel Bryde

Mikkel Bryde genopstiller, mens Leif Dahl ikke genopstiller.
I stedet foreslog bestyrelsen Allan Friis fra Sydhavsøernes Flytteforretning.

Der var ikke andre kandidater der ønskede at stille op.
Mikkel Bryde og Allan Friis valgt for en 2-årig periode.

Ad 9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Dirigenten oplyser, at på valg er:

 • Tommy Laursen og
 • Niels Borgstrøm.

Tommy Lauersen genopstiller, mens Niels Borgstrøm ikke ønskede genvalg.
Michael Pedersen stillede op og blev valgt som revisor, Torben Taggaard stillede ligeledes op og blev valgt som revisorsuppleant – alle for en 1-årig periode.

Ad 10) Eventuelt

Dirigenten oplyste, at der ikke kan vedtages noget eller tages beslutninger under dette punkt, men at alt vedrørende foreningen kan drøftes.

 • Formand Lasse Ødum:
  Så gerne meget mere struktur på de sociale medier. En god vej til at gøre DMF mere synlige og mere seriøse men der er brug for medlemmernes støtte - både til at like, kommentere og ikke mindst dele opslagene og derved sprede budskaberne. Kontakt Thomas Mikkelsen eller Jørgen Ditlev Jacobsen fra bestyrelsen, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp.

 

 • Bo Andreasen, Bo’s Flytteforretning:
  Det er de samme deltagere hvert år, hvad gør foreningen for at få de øvrige medlemmer med? Formanden svarede, at man i år havde valgt at gøre arrangementet gratis for en deltager – men det hjælper åbenbart ikke. Bestyrelsen har også ringet rundt til de medlemmer der ikke havde meldt sig – vi kan jo ikke tvinge medlemmerne til at deltage, men når man betaler kontingent, burde man også få indflydelse og medbestemmelse – og det får man kun hvis man deltager på generalforsamlingen. Og håbede således at se flere medlemmer til næste års generalforsamling, der afholdes i Randers lørdag d. 7. september 2024

Der var ikke flere kommentarer til punktet.

Formanden afsluttede generalforsamlingen, takkede dirigent og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig – resultatet meddeles via foreningens Nyhedsbrev, der udsendes i oktober 2023


Top